Bijstand, uitkering

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Met een bijstandsuitkering kunt u de noodzakelijke kosten van het bestaan betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen.

Bijstand aanvragen voor personen tot 27 jaar

Voor personen van 18 tot 27 jaar is de procedure rond het aanvragen van een bijstandsuitkering anders dan voor personen van 27 jaar of ouder. Er gelden voor u een paar extra voorwaarden voordat u een uitkeringsaanvraag in kunt dienen via www.werk.nl. Eén daarvan is de zoekperiode van 4 weken.

Kijk op bijstand voor jongeren voor meer informatie.

Zelfstandig ondernemer

In bepaalde gevallen kunt u bijstand aanvragen als zelfstandig ondernemer. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. In deze gevallen kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Op de volgende link kunt u terecht voor meer informatie.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente beoordeelt of u recht hebt op bijstand. Krijgt u een bijstandsuitkering, dan betekent dat niet altijd dat u geld krijgt. De bijstand kan ook worden verstrekt in de vorm van een lening die u later terug moet betalen.

Voorwaarden voor een bijstandsuitkering

U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of anderszins rechtmatig in Nederland verblijft (bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert).
 • U woont of verblijft in Nederland.
 • U hebt geen of onvoldoende eigen inkomen.
 • U hebt geen vermogen of een vermogen dat lager is dan het maximale bedrag.
 • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.

Re-integratie naar werk

U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). Dit recht kan ook bestaan indien u geen bijstandsuitkering ontvangt. De gemeente heeft doorgaans een contract gesloten met een instantie die u verder helpt hierbij. Hebt u opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig? Dan kan dat voor u worden geregeld. De baan die u krijgt aangeboden moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

Eigen vermogen

Bij uw eigen vermogen hoort onder andere uw spaargeld, uw auto en uw eigen huis. Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Voor 2016 geldt het volgende:

 • Bent u alleenstaand? Dan mag u niet meer dan € 5.920 aan eigen vermogen hebben.
 • Bent u alleenstaande ouder, getrouwd of hebt u een samenlevingscontract? Dan mag u niet meer dan € 11.840 hebben.
 • Hebt u meer dan € 49.900 aan eigen vermogen in uw woning? Dan kunt u de bijstandsuitkering krijgen als een lening
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt de bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl. U logt in met uw DigiD. Hebt u geen DigiD? Vraag deze dan aan via de belastingdienst. Na uw aanmelding op werk.nl gaat uw bijstandsaanvraag naar de gemeente. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de uitkering krijgt.

Let op!

Geef veranderingen in uw inkomen of persoonlijke situatie altijd op tijd door. Dit kan via een mutatieformulier. Dit formulier kunt u opvragen bij het sociaal domein van uw gemeente. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert. Werkt u niet mee aan uw re-integratie, misdraagt u zich of pleegt u fraude? Dan kan uw uitkering worden verlaagd of stopgezet en kan of moet de betaalde uitkering worden teruggevorderd door de gemeente. U kunt ook een boete krijgen. 

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
 • bewijzen van uw inkomen
 • bewijzen van uw schulden
 • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
 • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

Woont u samen met uw partner? Dan hebt u ook bewijzen nodig van zijn/haar inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd.

Voorschot

U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U blijft het voorschot ontvangen tot de gemeente een besluit genomen heeft.

 • Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, verrekent de gemeente het voorschot met uw uitkering.
 • Als u de bijstandsuitkering niet toegewezen krijgt moet u het voorschot terugbetalen.

Geen voorschot

Als u jonger dan 27 jaar bent en u woont u niet samen met een partner ouder dan 27 jaar, dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de aanvraag voor bijstand indienen.

De gemeente mag weigeren u een voorschot te geven als:

 • bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering;
 • u onvoldoende bewijsstukken aanlevert;
 • u de bewijsstukken te laat aanlevert;
 • u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Op www.werk.nl kunt u met uw DigiD een bijstandsuitkering aanvragen: